İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları yönetimi; BİAS kurumsal hedefleri / kritik başarı faktörlerini gerçekleştirmek için gerekli olan en önemli stratejik süreçlerden birisidir. 

İnsan Kaynakları politikalarımız iki önemli amaca hizmet eder. Birincisi, bireylerin inisiyatif kullanıp işlerine ve yaptıklarının sonuçlarına sahip çıkmalarını yüreklendirmek, ikincisi ise ekip çalışmasını teşvik ederek ve bireyi geliştirerek, daha başarılı olmasını sağlamaktır. 

Bu amaçlar sayesinde, hedeflere ve insana daha iyi odaklanıp, kişilerin katma değerlerinin işin başarısındaki rolünü ön plana çıkarabiliriz.

Çağdaş insan kaynakları yönetiminin anlayış ve sistemlerini kullanarak BİAS uzun vadeli stratejik hedeflerine taşımakta mutlak değer yaratabiliriz. Aşağıdaki faaliyetlere ve uygulamalara sadık kaldığımız ve çalışma hayatımızın bir normu olarak uyguladığımız sürece, iş yaşamımızdaki başarıları gerçekleştirecek değişimi yaratabiliriz. 


Personel Seçimi Ve İşe Alma

BİAS’ ın personel seçimi, mevcut pozisyon açıklarını belirleyip, vizyon, misyon, hedef ve kurum kültürü doğrultusunda farklı kaynakları kullanarak gerçekleştiririz. Seçimimizi, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak yaparız. Kişileri bir yandan işin gerekleri doğrultusunda değerlendirirken, diğer yandan da davranışsal eğilimleri yönünden profillerini belirleyerek en etkin yönlendirmeyi yaparız. 

Hedefimiz hem içimizdeki yüksek performans ve potansiyeli çalışanlarımızı bünyede tutmak hem de yüksek nitelikli gençler ve profesyoneller için BİAS ’ı öncelikle tercih edecekleri bir kurum haline getirmektir. 


Eğitim Ve Gelişim

BİAS, eğitim ve gelişim sorumluluğunun öncelikle bireyin kendisinde olduğuna inanır. BİAS ve BİAS Yöneticileri de bu eğilim doğrultusunda elemanları için ortam ve olanak hazırlar, destek olur, rehberlik yapar. Eğitim ve gelişim faaliyetlerindeki temel ilke, çalışanların doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek sağlayarak iş hedeflerine ve bireyin kişisel gelişimine bilgi, beceri ve yetkinlik katmaya yardımcı olmaktır. 

Personellerimizin eğitim ihtiyaçları her yıl Ocak ayında saptanır ve bu doğrultuda kurum içi kurum dışı eğitimler ile kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Her çalışanımızdan kendisini ve başkalarını geliştirmeleri, onlara rehberlik yapmaları beklenir. Bilgi ve deneyimlerimizi, ekip çalışması içinde paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı daima görev biliriz. Bireylere özel projelerde görev alma, kapasitesini kullanabileceği işlerde yetkilendirme gibi fırsatlar tanınır. Çalışanların işin sorumluluğunu üzerlerinde hissederek, mesleki ve kişisel yetkinliklerini geliştirmesi ve iş sonuçlarında görünür bir fark yaratması bizler için esastır. 


Ücret Yönetimi

BİAS’ lıların ücretleri aksi belirtilmedikçe her yıl Ocak ayında; enflasyon oranı, kişisel performans ve piyasa değerleri dikkate alınarak belirlenir. Ayrıca personellerimize ek olarak kıdem yıllarına ve mezuniyetlerinin üstünde master/doktora gibi bir üst mezuniyet gerçekleştirdiler ise belirlenen oranlarda artışlar sağlanır.

İş-ücret dengelerini sağlamak, yetki/sorumluluk ve performansa göre ücretlendirmeyi farklılaştırmak, performans farklılığını ödüllendirmek, yetenek ve potansiyeli dikkate almak ve adaleti yakalamak BİAS’ ın ücret yönetimindeki prensiplerini oluşturur. 

BİAS bünyesinde ücretlerin gizliliği esastır. BİAS çalışanlarından, sadece kendi özel yaşamlarını ilgilendiren bu konuya özen göstermeleri beklenir. 


Kariyer Yönetimi

Her yıl düzenli olarak Yönetim gözden geçirme toplantıları yapılır. Bu toplantıların amaçlarından biri de, hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren ve aşan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, zorlayıcı görevlere kendisinden istenmeden talip olan, davranışları ve kişisel kalitesi ile görünür fark yaratan her kademedeki çalışanlarımızı en etkin şekilde değerlendirmektir.


Çalışıp yüksek performans ve potansiyel sahibi olduğunu kanıtlayan, kilit görevlerde çalışan tüm BİAS’ lıları şirketin beşerî sermayesi olarak kabul ederiz. Gelecekteki kariyerlerinde hangi yönde ilerleyebileceklerini, bunun için gereken eğitim ve gelişim uygulamalarının neler olacağını bu toplantılar doğrultusunda belirler ve uygularız. Bunu yaparken şirketin ana hedeflerini, organizasyonun mevcut ve gelecekteki olası yapısını, performansını, potansiyelini ve yetkinlik profillerinin birbirine uygunluğunu bir arada değerlendiririz.