Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde

BİAS Mühendislik Ltd. Şti. Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin www.bias.com.tr e-bülten aboneliği Aydınlatma Metni


BİAS Mühendislik Ltd. Şti. (BİAS) olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz. 


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen açık rızanız kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 


Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları


Kişisel verileriniz, www.bias.com.tr internet sitesi üzerinden abone olanlara BİAS’ın faaliyetleriyle ilgili elektronik posta ile bilgilendirme yapılması kapsamında işlenmektedir. 


Belirtmek gerekir ki; kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.


Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.


İşlenen Kişisel Verileriniz


BİAS, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda BİAS’ın sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.


 • Kimlik, (Ad, Soyadı)
 • İletişim Bilgileri, (e-posta adresi)
 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları


Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde BİAS yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. BİAS’a ilişkin iletişim bilgileri iş bu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda BİAS, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.


Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 


İLETİŞİM BİLGİLERİ


BİAS Mühendislik Ltd. Şti.


Mersis No: 0330045095700017


İletişim Linki: https:www.bias.com.tr/iletişim 


Adres: BİAS Mühendislik / Haluk Türksoy Arka Sok. 12/3 Altunizade, 34662, İstanbul, Türkiye


E-posta: info@bias.com.tr


Kep adresi: bias@hs03.kep.tr 


Telefon: +90 (216) 4745701 Fax: +90 (216) 4745705


AÇIK RIZA METNİ


www.bias.com.tr e-bülten aboneliği Aydınlatma Metnini okudum. E-bülten aboneliği için paylaştığım kişisel verilerimin (Ad, Soyadı ve e-posta adresi) veri sorumlusu BİAS Mühendislik Ltd. Şti. (“BİAS”) tarafından BİAS’ın faaliyetleriyle ilgili tarafıma bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesini ve bu amaçla tarafıma elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum. Paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri bildireceğimi beyan ederim.